ประเภทวิชาประมง

ประเภทวิชาประมง

ประเภทวิชาประมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์นํ้า สาขางานแปรรูปสัตว์นํ้า สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า  แช่เยือกแข็ง  สาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ์

    สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า  บรรจุกระป๋อง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  สาขางานวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  สาขางานผลิตสัตว์นํ้า  สาขางานธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

    สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั่วไป  สาขางานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุ้ง

2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์นํ้า  สาขางานแปรรูปสัตว์นํ้า

3. สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง  สาขางานการควบคุมเรือประมง

4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า  สาขาการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์