ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขางานแฟชั่นดีไซน์  สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น  สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า  สาขางานธุรกิจแฟชั่น

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  สาขางานแปรรูปอาหาร  สาขางานธุรกิจอาหาร

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์  สาขางานเด็กปฐมวัย  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

4. สาขาวิชาเสริมสวย  สาขางานเสริมสวย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย  สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง  สาขางานการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษชั้นสูง

    สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า  สาขางานเทคโนโลยีภูษาภัณฑ์

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  สาขางานการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม สาขางานการทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

   สาขางานเทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย  สาขางานออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูง  สาขางานออกแบบเสื้อผ้ากึ่งอุตสาหกรรม

    สาขางานออกแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

4. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ  สาขางานการประกอบอาหาร

    สาขางานการถนอมและแปรรูปอาหาร  สาขางานธุรกิจอาหาร สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ

5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร  สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ข้าว

6. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์  สาขางานคหกรรมการบริการ  สาขางานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

    สาขางานบริการสุขภาพและเสริมสวย  สาขางานธุรกิจคหกรรม  สาขางานการจัดการงานคหกรรมการโรงแรม

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม  สาขางานการทำผม  สาขางานการแต่งหน้า  สาขางานการนวดตัว