รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ | 169
 

                                      
                        นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม  "การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ" ณ ห้องประชุม ๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 9 กุมภาพันธ์ 2564

 
 

เอกสารแนบ