รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔" | 207
 

                                       
                                       

               ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม "ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔" โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/หน่วย/ศูนย์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ./ 9 กุมภาพันธ์ 2564

 
 

เอกสารแนบ