รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 เปิดประชุมทางไกล แนวทางการดำเนินการจัดการอบรมตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2563 | 207
 


23 ธันวาคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมทางไกล แนวทางการดำเนินการจัดการอบรมตามประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2563
โดยมี นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

 

///////////////////////////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 23 ธันวาคม 2563

 
 

เอกสารแนบ