รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 ประชุมผู้บริหารสำนักงาน สอศ. ย้ำแนวทางบริหารอาชีวะยึดหลัก 3 ป.13 จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ | 178
 


        ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)กล่าวในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 /2563 ซึ่งนับเป็นการประชุม    ครั้งแรก ของการดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการระดับสำนัก / ส่วน/กลุ่ม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมประชุม ว่าแนวทางการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ดำเนินแนวทางตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ป. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง เพื่อนำไปสู่นโยบายการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S) และปรับใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่จะนำไปสู่ “อาชีวศึกษากำลังสอง”  โดยใช้ 13 จุดเน้น ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไว้ ทั้งด้าน IT, Digital การพัฒนาอาชีพ โลกทรรศน์อาชีพ  เพิ่มUp skill Re skill  New skill ทั้งในระบบ และการศึกษาอาชีพสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา รวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดศักยภาพ และการปรับโครงสร้างสถานศึกษาให้เข้ากับบริบทพื้นที่ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพที่แต่ละสถานศึกษา  
    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาอาชีวศึกษายกกำลังสอง จะมีการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ที่ตั้งเป้าแบบแผนพัฒนารายบุคคล (Excellence Individual Plan : EIDP) นำมาปรับใช้ทั้งในส่วนของผู้เรียน และผู้สอน ที่ใช้สื่อการเรียนรู้  ยกกำลังสองที่เน้นการเรียนผ่านสื่อผสม ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่วิทยาลัย Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน  On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV และ On-Demand ที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยทักษะอาชีพที่เชียวชาญ ด้วยคุณภาพ นำปริมาณ สร้างค่านิยม และการเติมเต็มทักษะที่ขาดไป  ในส่วนของทวิภาคีก็จะต้องมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นอีก
กลุ่มเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา อาจแบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก ๆ  คือ
   1. การสร้างให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งอาชีวศึกษาก็มีโครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา หรือการเรียนในรูปแบบ Project Based Learning ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างรายได้และมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมผู้เรียนให้ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
   2. กลุ่มที่เข้าสู่ตลาดแรงงานโดยผู้เรียนต้องมีสมรรถนะอาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  
   3.กลุ่มการเข้าสู่ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มจำกัดมีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสอง  และการบูรณาการการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่จังหวัดที่จะเชื่อมโยงกันในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล ถึงระดับอาชีวศึกษา รวมไปถึงการศึกษานอกระบบ นอกจากการเพิ่มห้องเรียนอาชีพในมัธยม พร้อมทั้งโครงสร้างในส่วนของศึกษานิเทศก์ และงานอื่นๆ ซึ่งก็จะมีการบูรณาการขับเคลื่อนกันไปพร้อม ๆ กันทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สอศ. ได้เตรียมแนวทางให้อาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค เป็นหน่วยประสานขับเคลื่อนการบูรณาการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำกับดูแลในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง สอศ. จะได้กำหนดต่อไป  เลขาธิการ กอศ. กล่าว
                    

                                                                                                                                                     ////////////////////////////////////////////

                                                                                                                                                        กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
                                                                                                                                                         11 พ.ย. 2563
 

 
 

เอกสารแนบ