รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 อาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมนำวิชาชีพ | 86
 

    ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำวิชาชีพ และให้เป็นผู้มีจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้จัดโครงการ “โรงเรียนศีล 5 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม” นำนักเรียน นักศึกษาไปปฏิบัติธรรมและร่วมพัฒนาวัด เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ และให้เป็นคนที่มีจิตอาสา ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

    นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ มีการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการกำหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ” เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม เพราะฉะนั้นผู้เรียนที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ จะเป็นคนที่มีจิตใจดี มีจิตอารีย์ มีจิตบริการ และมีทักษะตามอัตลักษณ์วิชาชีพและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม มุ่งที่จะให้ผู้เรียนมีคุณภาพในทุกมิติ ทุกด้าน จึงได้จัดโครงการ “โรงเรียนศีล 5 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม” ขึ้นมา 

//////////////////////////////

                                                                                                                                                                         กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
                                                                                                                                                                         12 พฤศจิกายน 2563
 

 
 

เอกสารแนบ