รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง และกลุ่มวิทยาลัยด้านเกษตรกรรมและประมง | 140
 

  ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง และกลุ่มวิทยาลัยด้านเกษตรกรรมและประมง โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชาติชาย เกตุพรหมที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 6 พฤศจิกายน 2563

 
 

เอกสารแนบ