รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 ประชุมหารือแนวทางเพื่อขอการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน Approved Maintenance Training Organization : AMTO | 53
 

    นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางเพื่อขอการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน Approved Maintenance Training Organization : AMTO โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๖ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๙ คน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 15 ตุลาคม 2563

 

 
 

เอกสารแนบ