รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 แผนการดำเนินงานความร่วมมือยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 228
 

แผนการดำเนินงานความร่วมมือยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                                       

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนการดำเนินงานความร่วมมือยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการนำเสนอตัวอย่างรูปแบบการดำเนินงานของนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม สาขาแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ร่วมกับบริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
 

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / 22 กรกฎาคม 2563

 
 

เอกสารแนบ

 
https://pornhubka.xyz https://pornious.xyz https://envaporn.xyz https://pornblon.xyz https://indianpornsex.xyz