buy instagram likes

รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ 2 / 2563 | 168
 

                                         

              นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ครั้งที่ 2 / 2563 โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหาร ตัวแทนจากวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 21 พฤษภาคม 2563

 
 

เอกสารแนบ

 
catunited.com