รายละเอียดข่าว

 ขอเชิญส่งคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "บ้านเมืองสุจริต" เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล | 191
 

  ขอเชิญส่งคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "บ้านเมืองสุจริต" เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า จะจัดประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด "บ้านเมืองสุจริต" ให้เกิดขึ้นในสังคม จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติเกี่ยวกับความสำคัญของการเมืองที่ยึดหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าตลอดจนหลักความไม่เกรงใจในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นต้นทางของการสร้างบ้านเมืองสุจริตและจะเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การประกวดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรวัตถุประสงค์

จึงขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวด คสิปวิดีโอ่ "บ้านเมืองสุจริต" ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซองหน่วยงาน โดยเปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓ด มีนาคม ๒๕๖๔  รายละเอียด

 
 

เอกสารแนบ