รายละเอียดข่าว

 สอศ.สอบครูผู้ช่วยอาชีวะ | 1037
 

         สอบครูผู้ช่วยอาชีวะราบรื่น ภายใต้มาตรการคุมสอบเข้มตามหลักเกณณ์ที่ทางกคศ.กำหนด และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

               วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2564) ที่สนามสอบอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) และการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
               ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง ที่อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครว่า  การสอบครั้งนี้เป็นการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสอศ. และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีตามหลักเกณณ์ที่ทางกคศ.วางระเบียบไว้ และยังได้มีการอำนวยความสะดวกจัดสอบแยกให้กับสตรีมีครรภ์ และคนที่มีน้ำหนักตัวเกินให้นั่งเเยกเเถวเพื่อความสะดวกสบาย โดยการสอบครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 6,717 คน 61 กลุ่มวิชา ซึ่งมีจำนวนคนเข้าสอบทั้งสิ้น 6,105 คน คิดเป็นผู้เข้าสอบ 90.89 % ผู้ไม่มาสอบ 612 คน คิดเป็น 9.11 % โดยแบ่งเป็นเขตทั่วไป เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 6,519 คน  เป็นผู้เข้าสอบ 5,941 คน คิดเป็น 91.13% ผู้ไม่มาสอบ 578 คน คิดเป็น 8.87% และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 198 คน เป็นผู้เข้าสอบ 164 คน คิดเป็น 82.83% ผู้ไม่มาสอบ 34 คน คิดเป็น 17.17%  โดยมีตำแหน่งรองรับกว่า 1,900 อัตรา และเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร ยังถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิสอบที่อยู่ภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สอบ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (วันและเวลาเดียวกันกับอิมแพ็ค) ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบในสนามนี้มีจำนวน 56 คน ขาดสอบ 2 คน คิดเป็นผู้เข้าสอบ  98.88 เปอร์เซ็นต์
               เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การสอบวันนี้ ช่วงเช้า เป็นการสอบภาค ก. ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และช่วงบ่าย เป็นการสอบภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งมีการตรวจผู้เข้าสอบอย่างเข้มงวด ทั้งการแต่งกาย สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบคัดเลือก สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ การรับฝากของ ข้อปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ  ข้อปฏิบัติก่อนเวลาสอบ ข้อปฏิบัติในเวลาสอบ โดยห้ามนำตำรา เอกสาร กระดาษ หรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ นาฬิกาทุกชนิด โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สอศ.ได้ขอให้ผู้มีสิทธิสอบตรวจสอบอาคารและจดจำเลขที่นั่งสอบให้ถูกต้องก่อนเข้าห้องสอบและทยอยเดินเข้าห้องสอบตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสนามสอบและพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆ ทั้งก่อน-ระหว่าง-และหลังจากการสอบ การจัดโต๊ะเก้าอี้ของผู้มีสิทธิ์สอบเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร การจัดจุดวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับการสอบในทุกทางเข้าอาคารสนามสอบ การกำหนดให้ผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกสนามสอบ “ทั้งนี้ สอศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) รวมทั้งวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.) โดยจะประกาศให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 8  มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ www.vec.go.th”  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวทิ้งท้าย 

 

21 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 
 

เอกสารแนบ