รายละเอียดข่าว

 สอศ. จับมือ นิปปอนเพนต์ พัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์ | 118
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้างช่างสีรถยนต์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                       

      

      

 

                 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ในการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การพัฒนาครูในสาขาช่างสีรถยนต์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งการสนับสนุนการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงจากการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เพราะจะได้เรียนรู้จากวัสดุอุปกรณ์จริงๆ เป็นเทคโนโลยีแบบทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพแบบมืออาชีพจริงๆ ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา ๓ ปี 

                  ด้านนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน บริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ มีความพร้อมที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยบริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ สื่อการสอน และการบริการสังคม การร่วมกันพัฒนาบุคลากร และจัดทำหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งออกใบรับรองการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 

///////////////////////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 
 

เอกสารแนบ