รายละเอียดข่าว

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาการเลือกกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพิ่มเติม | 242
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาการเลือกกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพิ่มเติม

 
 

เอกสารแนบ