รายละเอียดข่าว

 สอศ.จับมือ เอสซีจี และองค์กรพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้างโครงการ Living Solution Expert ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานและการพัฒนาประเทศ  | 154
 

    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น  จำกัด การประปานครหลวง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซี  แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert ณ อาคารสำนักงานใหญ่ 1 ชั้น 3 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า งานก่อสร้างที่เป็นงานต่อเติม ซ่อมแซมบ้านหรือที่พักอาศัย มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น  แต่การหาช่าง หรือผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ   มีความรู้ความสามารถเพื่อรับงานในลักษณะนี้กลับค่อนข้างยาก เพราะส่วนใหญ่ช่าง หรือผู้รับเหมานิยมที่จะรับงานสร้างใหม่  เนื่องจากการตีราคา และดำเนินการก่อสร้างง่ายกว่า  ส่งผลให้ความต้องการช่างเพื่องานซ่อมแซมฟื้นฟูหรืองานรีโนเวทที่มีฝีมือ และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว องค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนใน cluster ธุรกิจที่อยู่อาศัย ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด การประปานครหลวง  บริษัท  นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซี  แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จึงได้ผนึกกำลังดำเนินโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert”  โดยนำองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาแผนการเรียนการสอน  จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริงอย่างเข้มข้น รวมถึงสนับสนุนการมีงานทำระหว่างเรียนภายใต้หลักสูตรทวิภาคี ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนด้าน Living Solution Expert  ที่ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับงานก่อสร้าง งานบริการซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคารและบ้านพัก อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบประตูหน้าต่าง เป็นต้น โดยเบื้องต้น นำร่องเปิดสอนที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในปีการศึกษา 2564 นี้ ซึ่งเป้าหมายคือ ผู้เรียนสามารถทำงานได้ทันที่หลังจบการศึกษา และมีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการอย่างดีเยี่ยม 

                นายบรรณ  เกษมทรัพย์  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรช่างก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert เป็นหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยผสานความร่วมมือ และความเชี่ยวชาญจากภาครัฐ และพันธมิตรคู่ธุรกิจใน cluster ธุรกิจที่อยู่อาศัย เพื่อจัดทำหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ พร้อมฝึกงานจริงที่สถานประกอบการ  เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยหลักสูตรจะประกอบด้วย วิชาบังคับตามหลักสูตร ปวส.  วิชาด้านอาชีพ (ความรู้พื้นฐานด้านการก่อสร้าง และ Technical Skill) โดยวิชาด้านอาชีพนี้ นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านการก่อสร้างแล้ว ยังเพิ่มเติมความรู้อื่นๆ ที่เป็น Multi Skills อาทิ  งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานประตู หน้าต่าง งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ งานระบบสี งานพื้น งานซ่อมแซมผนัง (ร้าว รั่ว ซึม) รวมถึงความรู้ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคยุคใหม่ อย่าง SOLAR System และ Smart Home System และวิชาด้านการจัดการเป็นผู้ประกอบการ (Management Skill) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความรู้ในการบริหารจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเสริมเรื่องของการบริหารการก่อสร้าง การบริการ และความปลอดภัยอีกด้วย 

                “ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาโยธา หรือเทียบเท่า โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.technicdusit.ac.th หรือโทร.02-241-0099 และ081-906-3845วิทยาลัยเทคนิคดุสิต โครงการ Living Solution Expert ที่อยู่ 76 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300” เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเชิญชวน 

 

   

              //////////////////////////////////////////////

             กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

              18 พฤศจิกายน 2563 

 
 

เอกสารแนบ