รายละเอียดข่าว

 สอศ.ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 74 ราย | 435
 

สอศ.ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 74 ราย

 

                ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าตามที่อนุกรรมการในอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ     การอาชีวศึกษา โดยในระหว่างดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง เห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งก่อน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 74 ราย ได้มารายงานตัวและแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา โดยไม่มีผู้สละสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. นายศรากร บุญปถัมภ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 2. นายพิน นิลบวร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่                                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
 3. นายชินท์ณภัทร ก้อนคำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ                            ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
 4. นายจรูญ อินไข ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม                               ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 5. นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว                        ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
 6. .นายชัยสิทธิ์ สง่างาม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน         ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
 7. นายประกอบ สุขเกิด ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                              ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 8. นายสุพชัย อัมภา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา                                     ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
 9. .นายยงค์ ราศรีเฟื่อง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์                                ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
 10. นายคมสัน อรรคแสง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                          ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
 11. นายสมพร ทวีกาญจน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา                               ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
 12. นายสุดชาย บุตรแสนลี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 13. นายนริศ สุคันธวรัตน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
 14. นายปณิทัต ลี้จินดา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง                             ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 15. นายชม แก้ววงษ์จันทร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม                        ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
 16. นายธีรกรณ์ พรเสนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก                               ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
 17.  นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง                              ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 18. นายชาตรี จำปาศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี                         ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
 19. นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                         ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
 20. นายณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย              ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
 21. นายสายัณห์ แร่ทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง                               ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 22. นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
 23. นายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 24. นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร              ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 25. .นายอรรถกฤต อินทะโย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่                         ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
 26. นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน         ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
 27. นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง                  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 28. นายสุรชัย ใหม่คามิ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี                             ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
 29. นายสะเทือน สรรพจักร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต                          ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
 30. .นายธีรชัย ภูทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                                   ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
 31. นายศิริวัฒน์ รักสกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง                              ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
 32. นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์                     ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
 33. นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
 34. นางสาวสุนทรผไท จันทระ ตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                                    ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
 35. ว่าที่ร้อยเอก อเนก แสนมหาชัยภา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง           ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
 36. นายสุรีย์ ศรีชะตา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์                           ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
 37. นายลำปาง พันธ์เพชร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์                          ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
 38. ว่าที่ร้อยตรี ธานี ศรีทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
 39. นายอรรถพันธ์ นามกูล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา              ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
 40. นายแปลก ภีระคำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา                             ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
 41. นางวริทธิ์นันท์ จันทรมนตรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร              ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
 42. นายเสาร์ห้า ภู่ลา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช                      ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 43. .นายบุญลือ อยู่คง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก                           ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
 44. นายบรรจง พลขันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก
 45. นางสุวนิจ สุริยพันตรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี                 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
 46. ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี          ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
 47. นางสาววารี ชีวะเจริญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
 48. นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง                      ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
 49. นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี (ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย)
 50. นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่                                 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง
 51. นายสมชาย อินทร์ปรางค์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                         ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
 52. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย              ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
 53. นายณรงค์ แก้วสิงห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร                           ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 54. นายประเสริฐ วงศ์โปธา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร               ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
 55. นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน                     ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
 56. นางกัญณภัทร วรรณพุฒ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย                 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
 57. นายสมรักษ์ พระสลัก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย                           ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
 58. นางสาวจันทรา ส่งศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์                           ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
 59. นายมารุต รื่นรวย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก                  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
 60. นายแทน โมราราย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์                            ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 61. นางสาวจิตราวรรณ บุตราช ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 62. นางอุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                   ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 63. นายไรฮ้าน กองสิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก                           ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
 64. นายเทียน รั้งกลาง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่                   ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
 65. นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน                     ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
 66. .นายสำราญ สีปวน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ                            ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
 67. .นางสาวอิสริยา น้อมนำทรัพย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม           ห้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
 68. นางจิตติมา น่วมนิ่ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี                       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
 69. นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง             ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
 70. นายทรงวุฒิ เรือนไทย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์                  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
 71. นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
 72. นายวิชัย สังฆะมะณี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด                      ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
 73. นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี              ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 
 74. นายประมุข กออวยชัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี       ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน 

                    “ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องไปปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563” เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติม         

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                                                                              กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 4 พฤศจิกายน 2563

 
 

เอกสารแนบ