รายละเอียดข่าว

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 45
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

เอกสารแนบ