รายละเอียดข่าว

 "ผลงานทางวิชาการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวเกษตรและประมง" | 675
 

"ผลงานทางวิชาการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวเกษตรและประมง"
ชื่อเรื่อง

  1. กลยุทธ์การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารของสถานศึกษาอาชีวเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmers) ของสถานศึกษาอาชีวเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อผู้วิจัย นายชาติชาย เกตุพรหม
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

 
 

เอกสารแนบ

 
cuckold porn blow job video xxx porn video webcam porn amateur