รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.ยกร่างหลักสูตร นบส.สถานศึกษาเอกชนพร้อมหนุนจัดฝึกอบรม
Created by pradmin on 23/2/2564 11:12:19


สอศ.ยกร่างหลักสูตร นบส.สถานศึกษาเอกชนพร้อมหนุนจัดฝึกอบรม

              ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (นบส. สอช.) เพื่อสนับสนุน และเป็นเส้นทางให้ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาเอกชน ให้เข้ารับการพัฒนา แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการรวมไปถึงสิ่งสำคัญ คือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา เนื่องจากบริบทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนนั้น มีความแตกต่างจากสถานศึกษารัฐซึ่งส่งผลต่อกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนและองค์ประกอบอันเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาภาคเอกชน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถานศึกษามีความแตกต่างเชิงคุณภาพกันอย่างมาก ซึ่งอาชีวศึกษาเอกชนและอาชีวศึกษาภาครัฐ จะต้องเดินควบคู่กันไปในการสร้างคุณภาพนำปริมาณ 

                  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการยกร่างหลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ต้องมีความชัดเจนในเกณฑ์แต่ละเรื่อง เช่นคุณสมบัติของผู้เข้ารับอบรม กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม และอยากให้มองภาพใหญ่ในเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษา ที่มีหลายหน่วยงานจัดการศึกษาอยู่ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ศูนย์ฝึกอาชีพ กศน. ฯลฯ รวมถึงสถานประกอบการ ที่ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา การกำหนดช่วงและระยะเวลาของการอบรม หัวข้อหรือหลักสูตรการอบรม สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมพัฒนา ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

                  อย่างไรก็ตามในการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรและจัดฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง สำนักบริหารอาชีวศึกษาเอกชน (นบส.สอช.) สอศ.ต้องขอข้อแนะนำและเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และสถาบันพัฒนา ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิและประโชยน์อย่าแท้จริง โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้แทนจากสถาบันครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ผู้แทนจากสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

/////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
22 กุมภาพันธ์ 2564

print
Sort by: