รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตยฯ ประจำปี 2564
Created by vectechno on 6/1/2564 10:22:10


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2564 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2564

print
Sort by: