รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.จับมือคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่งจัดพิธีลงนามพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการประชุมทางไกล
Created by pradmin on 24/12/2563 11:20:09


                                   

สอศ.จับมือคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่งจัดพิธีลงนามพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการประชุมทางไกล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับและพัฒนา  การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ และความสามารถทางภาษาจีน กับ คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดผ่านการประชุมทางไกล ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ณ  ห้องประชุม 5 สอศ. 

                                       

          นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการยกระดับและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมการอาชีวศึกษา การปรับภาพลักษณ์ เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ การดำเนินงานความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา จึงเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนา  การจัด  การอาชีวศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ และส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีบทบาทและภารกิจ ในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสากล รวมไปถึงการมีทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานานาชาติ ในระดับอาเซียนและภูมิภาคต่างๆของโลก         

                                       

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  ที่จะพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา การฝึกอบรมครู การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การฝึกงาน และทุนการศึกษารวมถึงการยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสร้างความตระหนักรู้ถึงมาตรฐานการเรียนภาษาจีน และการร่วมกันที่จะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น โดยการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ด้าน นายเติ้ง ลุ่ย รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่ง กล่าวว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา การยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกัน และพร้อมจะผลักดันในทุกกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆด้านต่อไป

   /////////////////////////////////////////////////////////////////////

       กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ./ 24 ธันวาคม 2563

 

print
Sort by: