รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.ร่วมกับ ITE สิงคโปร์ จัดอบรมออนไลน์ครูแกนนำ ระยะที่ 5 รุ่นที่ 2 ด้านระบบราง หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์
Created by pradmin on 22/12/2563 10:21:53


สอศ.ร่วมกับ ITE สิงคโปร์ จัดอบรมออนไลน์ครูแกนนำ ระยะที่ 5 รุ่นที่ 2 ด้านระบบราง หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ 

         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ Institute of Technical Education (ITE) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์โครงการครูแกนนำ ระยะที่ 5 รุ่นที่ 2 ด้าน Skills Upgrading for Industry 4.0 ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  กรุงเทพฯ 

                                      

             นายยศพล  เวณุโกเศศ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 20 คน ในสาขาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาเทคนิคควบคุมระบบขนส่งทางราง สาขาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะจัดวิทยากรมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคดิจิตอล หลังจากการฝึกอบรมแบบออนไลน์ในประเทศไทยแล้ว ผู้ฝึกอบรมจะเดินทางไปฝึกอบรม ณ ITE College Central, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 8 วัน ภายในเดือนมีนาคม 2564 และเมื่ออบรมเสร็จสิ้นจะต้องนำความรู้ไปขยายผลให้ครูผู้สอน ในอัตรา 1 ต่อ 5   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  20 คน ขยายผลให้ได้ 100 คน 

             ทั้งนี้ สอศ. ได้จัดโครงการร่วมกับ ITE มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีการฝึกอบรมครูและบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษามาแล้ว จำนวน 5 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 ด้าน Leadership Development (การพัฒนาภาวะผู้นำ) ระยะที่ 2  ด้าน Curriculum Design and Assessments (การออกแบบพัฒนาหลักสูตรและประเมินผล) ระยะที่ 3 ด้าน Pedagogy Development (การพัฒนาการสอนของครู) ระยะที่ 4 ด้าน Design Thinking Immersion and Entrepreneurship for Innovation (การออกแบบความคิดทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม) และระยะที่ 5 ด้าน Skill Upgrading for Industry 4.0 (การยกระดับทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม)  ซึ่งขณะนี้    สอศ. ได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือกับ ITE ในระยะที่ 5 โดยจะจัดอบรมพัฒนาครูแกนนำทั้งหมดจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน ซึ่งมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
 

//////////////////////////////// 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.  /   21 ธันวาคม 2563 

print
Sort by: