รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 สอศ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน | 167
 

 สอศ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
                                       

สอศ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน  

         ดร.อธิปไตย โพแตง  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เข้าร่วมการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อ  追梦中文,不负韶华。Fly high with Chinese ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ โดยมี นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิด นางอาทิตยา  ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  นายเฉลิมชัย วาสะสิริ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) Miss Song Ruoyun เลขานุการเอก ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Mr.Wang Huichang ตัวแทนศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
          ดร.อธิปไตย โพแตง  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐสิทธิ์ แซ่ชู โรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย พร้อมรับถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนตัวแทนจาก สอศ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนภสร  แซ่ห่อ วิทยาลัยเทคนิคพังงา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ นายมนัญชัย  กังระยะ        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายสมหวัง  เชะกัง        วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายวธัญญู  พลพวก    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นายธีรภัทร  สิญญานันท์    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายมนัญชัย  กังระยะ        วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
             การประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ภาษาจีนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับความรู้ภาษาจีน เพิ่มขีดความสามารถให้แก่เยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
           ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ ๑๓ นี้ มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ๑๕ คน ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ๕ คน ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๕ คน และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ๕ คน โดยการประกวดแบ่งรูปแบบเป็น การสอบข้อเขียน การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่จับฉลากได้ และการแสดงความสามารถพิเศษ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้การตัดสิน
    
           กลุ่มประชาสัมพันธ์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

 
 

เอกสารแนบ

 
cuckold porn blow job video xxx porn video webcam porn amateur