buy instagram likes

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 การประชุมแนวทางการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ VEC TV CHANNEL 53 | 179
 

                                         

             นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ VEC TV CHANNEL 53 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 21 พฤษภาคม 2563

 
 

เอกสารแนบ

 
catunited.com