buy instagram likes

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้่างสถานศึกษา

 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เรื่อง ประกาศราคากลาง และ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอานวยการ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 457
 

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เรื่อง ประกาศราคากลาง และ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอานวยการ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

เอกสารแนบ

 
catunited.com