buy instagram likes

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้่างสถานศึกษา

 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 407
 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

เอกสารแนบ

 
catunited.com